Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biebrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Osowcu-Twierdzy.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 23 pliki PDF nie posiadają warstwy tekstowej.

Wśród opublikowanych grafik ponad 550 plików nie posiada opisu alternatywnego lub posiadają opisy jednowyrazowe.

Może się zdarzyć, że publikowane treści podmiotów zewnętrznych nie są dostępne cyfrowo (podlegają wyłączeniu z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy). Zamieszczane mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności (podlegają wyłączeniu z mocy art. 3 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy). 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-26.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Siłakowska, dostepnosc@biebrza.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 738 30 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku niezrealizowania żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć w Biebrzańskim Parku Narodowym:

 • pisemnie na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz,
 • elektronicznie poprzez platformę e-PUAP, Elektroniczna skrzynka podawcza: y9984euxhw\SkrytkaESP,
 • e-mailem na adres: sekretariat@biebrza.org.pl,
 • lub telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu, nr tel. +48 85 738 30 00.

W przypadku niezadowalającego załatwienia sprawy skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz.

Oznakowane 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone są przed wejściem głównym do budynku siedziby.

Siedziba Parku to budynek 3 kondygnacyjny. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Główne drzwi wejściowe do budynku są szerokie, przeszklone. Na pierwszej kondygnacji znajduje się punkt informacji turystycznej bezpośrednio w holu, sala ekspozycyjna, ekspozycje stałe, sale edukacyjne, biblioteka z czytelnią, sala konferencyjno-kinowa. Ta część budynku jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością: poruszających się na wózku, niewidomych, dostępny jest automatyczny lektor, tablice informacyjne pismem Brailla. Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się również na parterze.

Każda osoba odwiedzająca budynek Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego na prawo wstępu z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Druga kondygnacja z częścią biurową oraz trzecia kondygnacja z salą konferencyjną i pokojami gościnnymi nie są przystosowane do obsługi interesantów z niepełnosprawnością.

Budynek Terenowego Ośrodka Edukacji Grzędy, Grzędy 1, 19-206 Rajgród

W budynku znajduje się Punkt Informacji Turystycznej. Budynek nie jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Do wejścia prowadzą schody. W pobliżu budynku znajduje się pole namiotowe i toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózku.

Infrastruktura turystyczna (kładki, wieże widokowe, wiaty, czatownie) nie jest przystosowana do udostępniania osobom z niepełnosprawnościami. Niektóre wyznaczone szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne są dostępne do zwiedzania z psem.

Jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejszy kontakt osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów i umówienie terminu wizyty, pozwoli to naszym pracownikom przygotować wszystkie środki techniczne i zapewnić możliwie komfortowe załatwienie sprawy.