Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Projekty finansowane ze środków krajowych

 • -

Projekty zakończone sfinansowane ze środków Funduszu leśnego PGL LP

 • data: 2022-11-09
 • -

Przedsięwzięcia zakończone zrealizowane ze środków NFOŚiGW

 • Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi (2018-2022)
 • Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo - pierwokupy  archiwalna strona Parku(2013-2020)
 • Ochrona czynna ginącej populacji cietrzewia Tetrao tetrix w Biebrzańskim Parku archiwalna strona Parku (2016-2018)
 • Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów nieleśnych w Biebrzańskim PN archiwalna strona Parku (2017)
 • Modernizacja i doposażenie ośrodka hodowli zachowawczej konika polskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym  archiwalna strona Parku(2017-2018)
 • Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy (2012-2017)
 • Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I (2011-2016)
 • Ochrona cennych gatunków ptaków i roślin – wykup gruntów (1/2014)
 • Ochrona cennych gatunków ptaków i roślin – wykup gruntów (2/2014)
 • Ochrona cennych gatunków ptaków i roślin – wykup gruntów (3/2014)
 • Wykup gruntów na rzecz Skarbu Państwa w celu ochrony cietrzewia, bielika i żurawia (2013)
 • Wykup gruntów na rzecz Skarbu Państwa w celu ochrony cietrzewia, wodniczki, bielika i orlika grubodziobego (2013)
 • Wykup gruntów w celu ochrony cietrzewia, orlika grubodziobego, orlika krzykliwego, bielika oraz siedlisk z nimi związanych (2013)
 • Wykup gruntów w celu ochrony cennych gatunków ptaków i siedlisk z nimi związanych (2013)
 • Wykup gruntów w celu ochrony cennych gatunków ptaków
  i roślin (2013)
 • Ochrona siedlisk oraz cennych gatunków ptaków i roślin - wykup gruntów (2013)
 • Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce (2010-2013)
 • Polskie Ostoje Ptaków (2011-2014)
 • Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska (2011-2015)
 • Ochrona zagrożonych gatunków roślin na mineralnych wyspach w Biebrzańskim Parku Narodowym (2012-2014)
 • Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych – wykup gruntów (2013)
 • Kontynuacja zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia w granicach BbPN (2009-2011)
 • Ograniczenie wpływu populacji norki amerykańskiej na liczebność ptaków siewkowych gniazdujących w okolicach Brzostowa w latach 2009-2011
 • Modernizacja sprzętu i oprogramowania jako niezbędnych elementów w procesie wdrażania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i Biebrzańskiego Parku Narodowego, będących instrumentami zarządzania tymi obszarami (2010)
 • Ochrona ekosystemów Biebrzańskiego Parku Narodowego w roku 2010
 • Przywrócenie i zachowanie łąk mechowiskowych w basenie górnym BbPN w rejonie wsi Szuszalewo (2009-2010)
 • "Przywrócenie orła przedniego oraz ochrona orlików krzykliwego i grubodziobego w BPN"  (2007-2010)
 • Wsparcie działalności edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego „Rok 2009 – Rokiem Bobra”
 • Ochrona ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego w roku 2009
 • Ochrona cietrzewia-wykup gruntów: działki nr 1464 i 1465 Biele Suchowolskie (2009)
 • Ochrona przeciwpożarowa w Biebrzańskim Parku Narodowym
 • Ochrona przeciwpożarowa w Biebrzańskim Parku Narodowym-remont mostu na rzece Jegrzni
 • "Ochrona wodniczki w Polsce i Niemczech"  (2007-2009)
 • "Ochrona cennych zbiorowisk roślinnych w Biebrzańskim Parku Narodowym"  (2006-2008)
 • "Ochrona populacji cietrzewia w Biebrzańskim Parku Narodowym" (2006-2008)
 • Wsparcie działalności edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego – „XV lat Biebrzańskiego Parku Narodowego – rok 2008 Rokiem Motyli”
 • "Ochrona wodniczki Acrocephalus paludicola w Biebrzańskim Parku Narodowym - wykup gruntów" (2005-2007)
 • data: 2023-06-30
 • WFOSiGW_logo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 • data: 2023-06-30

Przedsięwzięcia zakończone zrealizowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku

Popularyzacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym (2021)

 

 • data: 2023-06-30