Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Uzgodnienia i opinie

Usuwanie drzew i krzewów na terenach nieleśnych

Przepisy dotyczące usuwanie drzew i krzewów z terenów nieleśnych reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na usunięcie drzew z obszaru objętego ochroną krajobrazową położonego w granicach parku narodowego wymagane jest uzyskanie zgody w formie decyzji. Zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego. Dyrektor Parku zajmuje stanowisko w sprawie wycinki w terminie nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania wniosku. Poniżej uproszczony schemat procedury uzyskania decyzji na wycinkę drzew lub krzewów.

Procedura uzyskania zezwolenia na wycinkę

 • Schemat graficzny obrazujący etapy uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów
  • autor: Anna Piekarska, data: 2022-03-14

Planowanie przestrzenne

Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie zagospodarowania przestrzennego w Polsce jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Dokumentem kształtującymi politykę przestrzenną na terenie gminy jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, będący aktem prawa miejscowego, stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustalenia planu miejscowego określające przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Z punktu widzenia inwestora plan miejscowy stanowi najważniejszy dokument decydujący o tym, czy planowane przez niego zamierzenie, np. budowa domu, jest możliwe do zrealizowania i w jakich warunkach. Jednak według danych zebranych przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN z 2017 roku w Polsce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają jedynie 18,8% powierzchni Polski.

Schemat graficzny najważniejsze dokumenty planistyczne

 • Schemat graficzny obrazujący najważniejsze dokumenty planistyczne
 • Schemat obrazujący kolejne etapy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy
 • autor: Anna Piekarska, data: 2022-03-14