Banery

 • Europark Federation
 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Rada Naukowa

Rada Naukowa Biebrzańskiego PN

Rada naukowa parku narodowego jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora parku.

Zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2020 roku Minister Środowiska Michał Woś, powołał dwudziestu członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego na nową, pięcioletnią kadencję.

Członków rady naukowej parku narodowego powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:

 1. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
 2. opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
 3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
 4. opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
 5. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.
 • data: 2021-11-19

Skład Rady Naukowej Biebrzańskiego PN

 1. prof. dr hab. Piotr Banaszuk, ekolog, specjalność geochemia, renaturyzacja mokradeł, Politechnika Białostocka;
 2. prof. dr hab. Tomasz Borecki, leśnik, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego;
 3. dr hab. inż. Zbigniew Borowski, prof. IBL, ekolog ssaków, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie;
 4. dr inż. Robert Cierech, leśnik, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku;
 5. prof. dr hab. Wiesław Dembek, torfoznawca, meliorant, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy;
 6. prof. dr hab. Piotr Głowacki, geofizyk, Instytut Geofizyki PAN w Warszawie;
 7. dr hab. Wojciech Marek Gotkiewicz, prof. UWM, specjalność – agronomia, ekonomika środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 8. prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, leśnik- botanik, entomolog - Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży;
 9. dr inż. Andrzej Kamocki, specjalność - geohydrologia mokradeł, ekologia, ochrona przyrody, ochrona ekosystemów hydrogenicznych, geomatyka, Politechnika Białostocka;
 10. Tomasz Kłosowski – fotografik;
 11. dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW, ekolog, Uniwersytet Warszawski;
 12. mgr Lech Łępicki, burmistrz Gminy Lipsk;
 13. Sebastian Łukaszewicz, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
 14. dr Paweł Mirski, ornitolog, botanik - Komitet Ochrony Orłów;
 15. dr Przemysław Nawrocki, biolog, WWF Polska;
 16. prof. dr hab. Tomasz Okruszko, hydrolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -przewodniczący Rady Naukowej;
 17. dr Paweł Prus, ichtiolog, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;
 18. prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz, specjalność - ekologia zwierząt i lasu, ochrona przyrody, Uniwersytet  w Białymstoku;
 19. prof. dr hab. Jan Taylor, biolog, Uniwersytet w Białymstoku;
 20. prof. dr hab. Tomasz Żylicz, specjalność - ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Uniwersytet Warszawski

Członkowie Rady funkcję jej przewodniczącego powierzyli Panu prof. dr hab. inż. Tomaszowi Okruszko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a wiceprzewodniczącymi zostali: Pan prof. dr hab. Jan Taylor z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Pan dr Paweł Mirski - wiceprezes Komitetu Ochrony Orłów.

 • data: 2021-11-19