Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Ochrona przeciwpożarowa

Budowa systemu przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym

Umowa Nr 788/2021/Wn-50/OP-PO-Iż/D została podpisana na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, późn. zm.) w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o nr 309/2020 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wynosi 4 999 567,00 zł w 100% zostanie pokryty ze środków NFOŚiGW,

 • w tym na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:  4 923 967,00 zł,
 • w tym na realizację zadań bieżących:     75 600,00 zł.

Działania Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN) realizowane są w ramach Przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Efektem rzeczowym Przedsięwzięcia:

 • Liczba urządzeń oraz obiektów służących ochronie przeciwpożarowej - 21 szt.
 • Liczba zakupionych samochodów patrolowych - 4 szt.
 • Liczba zakupionych lekkich samochodów pożarniczych- 4 szt.
 • Liczba zakupionego ratowniczego sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem - 1 szt.
 • Liczba przeprowadzonych szkoleń - 8 szt.

Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia:

 • Powierzchnia obszarów chronionych, dla których zapewniono wzrost efektywności zarządzania: 59223,00 ha.
 • Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony – działania pośrednie: 59223,00 ha.
 • Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych: 1000 osób.

Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia 31.12.2024 r.

Działania przewidziane w Umowie obejmują:

 • sporządzenie Planu operacyjnego ochrony przeciwpożarowej ekosystemów Biebrzańskiego Parku Narodowego;
 • modernizację i rozbudowę systemów monitoringu przeciwpożarowego;
 • zakup sprzętu i wyposażenia do prewencji przeciwpożarowej i akcji ratunkowych;
 • modernizację bazy przechowywania i ochrony sprzętu przeciwpożarowego – budowę wiaty magazynowej.