Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Gospodarka leśna 2021

Działania związane z gospodarką leśną, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w 2021 roku

W 2021 roku ze środków funduszu leśnego przekaznych przez Dyrekcję Generalnej Lasów Państwowych zostały zrealizowane działania ochronne związane z gospodarką leśną, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w Biebrzańskim Parku Narodowym, zgodnie z podpisaną Umową Nr EZ.0290.1.4.2021 z dnia 16 lipca 2021 r.  na łączną kwotę 2 890 430,26 zł. Otrzymane środki finansowe umożliwiły realizację następujących działań ujętych w Załączniku nr 1 do umowy:

 1. Pełnienie dyżurów/obserwacji ppoż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym polegające obserwacji obrazu z monitora, powiadamianiu o pożarze, utrzymywaniu kontaktu z innymi PAD oraz PSP – 2 163,5 godz.
 2. Konserwacja wizyjnego systemu ppoż., polegająca na czynnościach technicznych mających zapewnić sprawne działanie systemu, w tym między innymi montaż i demontaż kamery na wieży ppoż. w uroczysku Barwik, kontrola przesyłu sygnału do obserwacji i sterowania, sprawdzanie zasilania, alarmów, bieżące usuwanie usterek, smarowanie – 1 usługa.
 3. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi – zakup i dostawa tłumic gumowych – 300 szt.
 4. Wykaszanie chwastów uprawach poprzez II krotne koszenie roślinności zielnej na łącznej pow. 7,44 ha - robocizna 310 rbh.
 5. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi – zakup i dostawa opryskiwaczy spalinowych – 20 szt.
 6. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi – zakup i dostawa pożarniczych węży tłocznych fi 52 – 80 szt.
 7. Konserwacja ogrodzeń w Obwodzie Ochronnym Basenu Górnego o dł. 300 mb, robociźnie - 48 rbh.
 8. Konserwacja ogrodzeń w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ o dł. 300 mb, robociźnie - 210 rbh.
 9. Konserwacja ogrodzeń w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Południe o dł. 400 mb, robociźnie - 280 rbh.
 10. Konserwacja ogrodzeń w Obrębie Ochronnym Basenu Dolnego od dł. 40 mb, robociźnie - 16 rbh.
 11. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi – zakup i dostawa szpadli – 100 szt.
 12. Prace pomocnicze o charakterze techniczno – gospodarczym związane ze zbiorem materiału diagnostyczno – prognostycznego tj: zakup feromonów, w tym: 1) Tortowit – 10 szt., 2) Ipsowit – 40 szt., 3) Lymowit – 30 szt., oraz zakup: 4) opasek lepowych OL-1 (komplet) – 5 szt., 5) wkładów lepowych do PL-1 – 10 szt.
 13. Indywidualne zabezpieczanie sadzonek w tym: 1) smarowanie repelentem drzewek na pow. 5,59 ha, robociźnie – 314 rbh, 2) zakup repelentu Cervacol Extra – 135 kg, z jego dostawa.
 14. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi – zakup i dostawa pożarniczych węży tłocznych fi 75 – 60 szt.
 15. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronnym Basenu Dolnego, polegające na zakupie, dostawie i montażu: 1. Ławostół - tematyka blatu - ptaki leśne – 1 szt., 2. Ławostół - tematyka blatów: drzewa i krzewy iglaste, drzewa liściaste – 2 szt., 3. Ławostół -  tematyka blatów: krzewy liściaste, ssaki leśne – 2 szt., 4. Gra „porównaj rozpiętość skrzydeł” – 1 szt., 5. Fotościanka "ssaki leśne" do pamiątkowych fotografii – 1 szt., 6. Gra plenerowa "na tropie zwierząt leśnych" – 1 szt., 7. Światowid standard – 3 segmenty -  Tematyka blatu - energia drzew, rośliny runa – 2 szt., 8. Światowid standard – 3 segmenty – Tematyka blatu - drzewa liściaste, drzewa iglaste, piętra w lesie, mieszkańcy lasu, ssaki leśne, ptaki leśne – 6 szt., 9. Gra "sprawność dendrolog" – 1 szt., 10. Gra "odkrywca – tropiciel" – 1 szt., 11. Montaż - posadowienie w terenie – 1 szt., 12. Dostawa – 1 szt.
 16. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy poprzez: 1. Wymiana drewnianych zadaszeń turystycznych – 2 szt., 2. Zakup trójnogu z rusztem  oraz paleniska – 1 kpl., 3. Zakup koszy na śmieci wraz z popielnicą – 2 szt., 4. Zakup i montaż drewnianej infrastruktury turystycznej  zaopatrzonej w teksty informacyjne nawiązujące do tematu lasu oraz kolorową grafikę, przeznaczonej do zainstalowania na ścieżce turystycznej pn. „Las" i leśnej ścieżce biegowej pn. „Trzyrzeczki": w tym: 5.1. Ławostół – 4 szt., 5.2. Zegar przyrody „Rok w lesie – Ptaki” – 1 szt., 5.3. Światowid standard (Energia drzew, Ptaki i ich gniazda, Cykl rozwojowy, Piętra w lesie, Rośliny runa) – 5 szt., 5.4. Sprawność dendrolog – 1 szt., 5.5. Kostki wiedzy – tropy zwierząt – 1 szt., 5.6. Montaż - posadowienie w terenie – 1 szt., 5.7. Dostawa – 1 szt.
 17. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ (Grzędy) poprzez: 1. Rozbiórkę starego i budowę nowego murowanego sanitariatu oraz szczelnego szamba w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ (Grzędy) – 1 szt., 2. Remont części kładki na ścieżce turystycznej pn. „Czerwone Bagno" – 1 szt.
 18. Biebrza po pożarze - wpływ pożaru na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego (kontynuacja badań w roku 2021) - II etap, planowane działanie obejmuje trzy zagadnienia (moduły) badawcze obejmujące określenie wpływu pożaru z kwietnia 2020 r. na: 1) wybrane grupy stawonogów, 2) wybrane grupy zwierząt kręgowych oraz 3) roślinność i grzyby Biebrzańskiego Parku Narodowego – 1 usługa.
 19. Opracowanie metody oceny zagrożenia pożarowego ekosystemów nieleśnych oraz zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego BbPN - etap II w tym: 1. Prace terenowe:- wykonanie pomiarów obciążenia ogniowego;- zebranie próbek paliw pochodzenia roślinnego z sieci założonych powierzchni próbnych; 2. Prace laboratoryjne: - określenie wilgotności  pobranych próbek i suchej masy paliwa; 3. Prace kameralne, wykonanie: - oceny zagrożenia pożarowego ekosystemów nieleśnych; - analiz teledetekcyjnych i opracowań kartograficznych (forma cyfrowa): zbiorowisk trawiastych pod katem palności, obszarów o możliwej przejezdności na potrzeby różnych typów pojazdów zabezpieczenia ppoż., istniejących i możliwych do utworzenia punktów czerpania wody dla lotniczej floty ppoż.; - opracowanie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego BbPN biorąc pod uwagę występujące zagrożenie pożarowe ekosystemów leśnych – 1 usługa.
 20. Wpływ strategii ochronnych na bogactwo gatunkowe ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego w tym: 1. Prace terenowe – 855 h,  2. Prace kameralne, opracowanie wyników - 160 h.
 • autor: R. Acewicz, data: 2021-11-19
 • logo Lasy Państwowe