Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Dzierżawy gruntów

Przetargi na dzierżawę nieruchomości

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonych w dniu 27 marca 2023 r. przez Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego pisemnych przetargach nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Biebrzańskiego PN.

Termin na złożenie ofert do przetargów o nr 2/2023 – 22/2023 upływa o godz. 12.00 dnia 07 kwietnia 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 kwietnia 2023 r., w sali nr 3 w siedzibie BbPN w Osowcu-Twierdzy.

Szczegółowe informacje odnośnie godzin otwarcia ofert znajdują się w Ogłoszeniach o przetargach.

Nigdy nie brałeś udziału w przetargach i obawiasz się skomplikowanych procedur? Oto kilka kroków, które Ci
w tym pomogą!

 1. Znajdź odpowiadający Ci przetarg

Pod instrukcją znajduje się mapa z orientacyjną lokalizacją gruntów z poszczególnych przetargów. Następnie zapoznaj się z interesującymi Cię ogłoszeniami o przetargach.

Znajdziesz je w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.biebrza.org.pl/1486,dzierzawy bądź na tablicy ogłoszeń w siedzibie BbPN. Sprawdzisz tam treść ogłoszenia o przetargu, a w tym m.in. opis przedmiotu przetargu, warunki udziału oraz wymagane dokumenty.

 1. Zapoznaj się z dokumentacją przetargową
  Dokumentacja przetargowa zawiera wiele istotnych informacji, takich jak:
 • Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych będących we władaniu Biebrzańskiego PN to pełen opis warunków udziału, wymaganych do złożenia dokumentów oraz wysokości żądanego wadium
 • Szczegółowy opis przedmiotu przetargu – np. powierzchnia działki podlegająca wydzierżawieniu, wymagany sposób użytkowania gruntu
 • Mapy poglądowe kompleksów przeznaczonych do dzierżawy wraz z wytycznymi dotyczącymi wykonywania działań ochronnych oraz granice kompleksów w postaci plików wektorowych
 • Projekt umowy dzierżawy z załącznikami - zawiera opis zobowiązań Dzierżawcy i Wydzierżawiającego na etapie realizacji umowy. Wedle tego wzoru zostanie podpisana umowa po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zwróć uwagę nie tylko na swoje obowiązki, ale również zapisy związane z karami umownymi oraz terminami.
 • Oświadczenie oferenta
 • Formularz ofertowy - najważniejszy dokument składany przez osoby/podmioty biorące udział
  w przetargu
 1. Uzupełnij formularz ofertowy

Wzór formularza znajdziesz w dokumentacji przetargowej (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia).

 1. Wnieś wadium
  Wszystkie wpłaty należy realizować przelewem na rachunek bankowy Biebrzańskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku nr 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005. W tytule przelewu należy wpisać: wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości w BbPN oraz numer/-y przetargu/-ów, których to wadium dotyczy. Terminem wpłaty wadium jest data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Parku.
  Pamiętaj, że wadiummusi dotrzeć na wskazane konto przed upływem terminu składania ofert.Nawet minimalne opóźnienie będzie skutkowało odrzuceniem Twojej oferty.
 2. Przygotuj dokumenty składane wraz z ofertą
  Oprócz najważniejszego dokumentu jakim jest formularz ofertowy będziesz musiał złożyć:
 • Oświadczenie (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) dotyczące akceptacji przez Ciebie wymaganych warunków udziału w przetargu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z przetargu
 • Dowód wpłaty wadium
 • Kopię decyzji o przyznanych płatnościach rolnośrodowiskowo-klimatycznych z ARiMR (pkt XIII pkt. 3 Ogłoszenia – Kryterium doświadczenie rolnicze), jeżeli oferent potwierdza swoje doświadczenie. Pamiętaj podpisać ją własnoręcznie za zgodność z oryginałem KAŻDĄ ze stron decyzji. Kopia musi być czytelna.
 1. Złóż ofertę
  Tak jak w przypadku wadium, ofertę musisz złożyć w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie. Kopertę opisz zgodnie z poniższym wzorem:

„OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GRANICACH BIEBRZAŃSKIEGO PARKU  NARODOWEGO – PRZETARG NR …../2023” Nie otwierać przed dniem 11.04.2023 r. przed godziną…….”

Pamiętaj o wpisaniu numeru przetargu oraz godziny – zajrzyj do pkt. XI ust. 1 poszczególnych ogłoszeń. Każdy z przetargów ma ustaloną indywidualną godzinę otwarcia ofert. Sposób doręczenia oferty jest dowolny, możesz wysłać ją za pośrednictwem kuriera lub złożyć w okienku podawczym w sekretariacie Parku. Pamiętaj, że w jednej kopercie nie może być więcej niż jedna oferta, tj. oferty dotycząca kilku przetargów.

Pamiętaj, że zadeklarowanie w kryterium „Termin płatności czynszu” terminu 25 lutego, zobowiązuje Cię do płatności czynszu w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy w powyższym terminie. Wyjątek stanowi rok 2023 gdzie płatności dokonuje się w ciągu 21 dni od zawarcia umowy oraz rok 2028, za który nie opłacasz czynszu.

Dodatkowo dzierżawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej w terminie do 30 listopada  2023 r., przy czym w przypadku wniesienia zabezpieczenia
w formie pieniężnej (w pieniądzu) istnieje możliwość wpłaty zabezpieczenia w dwóch ratach (każda po 50% wysokości wymaganego zabezpieczenia):
   a) I ratę należy wnieść w terminie do 30 listopada 2023 r.,
   b) II ratę  w terminie do 31 stycznia 2024 r.
Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Dzierżawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania? Poniżej wskazane osoby udzielą informacji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00:

 1. W zakresie przetargów o nr 2/2023 – 22/2023:

 

 • autor: Marlena Bogdan, data: 2023-03-27

Mapy

 • Mapa
 • Mapa
  • autor: Marlena Bogdan
 • Mapa
  • autor: Marlena Bogdan